The full name is the epitaph of Wei Gu Ningshuo General Guzhou Zhenjiang Zhendong General Yuyang Prefecture Yiyangzi Sima Yuanxing (Tashao), built on October 11th in the fourth year of Yongping.