A Hard Pen Approach to Ouyang Xun's "Jiucheng Palace Stele"