Huang Tingjian's "The Book of Running Script Presented to Zhang Datong" (Postscript to Meng Jiao's Preface from Han Yu), Paper, Yuanfu 3rd Year (1100), 34.1 X 552.9CM, Eliot Collection, Princeton University Art Museum, USA