Mi Fu's "Daolin Poems", paper, running script, length 30.1 cm, width 42.8 cm, collected by the Palace Museum, Beijing.

Appraisal seals: "Caixiu Tang" (Zhu Wen), "Zizhi Tang Seal" (Zhu Wen), "Zhao Liyong Guan" (Zhu Wen), "Wujun Dong Yiyang Seal" (Bai Wen), "Quanqing" (Zhu Wen half seal) ), "Zhenshang" (Zhuwen Banyin), etc.

[Explanation] Dowling
The pavilion is ringing (click on this word) Ming Dan Chuo,
Shansong vibrates the old beard. monk
Welcome the broom and enjoy the fine tea
Rotate the eaves.