Wang Xizhi's "Orchid Pavilion Preface"

 Wang Xianzhi's "Mid-Autumn Post"

Yan Zhenqing's "Nephew Memorial Manuscript"

Su Shi's "Huangzhou Cold Food Poetry Post"

Wang Xun's "Boyuan Tie"


Yang Ning's "Leek Flower Post"


Liu Gongquan's "Mengzhao Post"


Ouyang Xun's "Jiying Post"

Mi Fu's "Shu Su Tie"

"The Pine Wind Pavilion" by Huang Tingjian

Li Jianzhong's "Mother of Earth"

Huai Su's "Self-narrative Post"

Zhang Xu's cursive script "Four Posts of Ancient Poems"