Wang Xizhi's "Preface to Orchid Pavilion"

 Wang Xianzhi's "Mid-Autumn Tie"

Yan Zhenqing's "Manuscript of Memorial to My Nephew"

Su Shi's "Huangzhou Cold Food Poems"

Wang Xun's "Bo Yuan Tie"


Yang Ningshi's "Leek Flower Tie"


Liu Gongquan's "Meng Zhao Tie"


Ouyang Xun's "Ji Ying Tie"

Mi Fu's "Shu Su Tie"

"Songfeng Pavilion" by Huang Tingjian

Li Jianzhong's "Tu Mu Tie"

Huai Su's "Autobiography"

Zhang Xu's cursive script "Four Notes on Ancient Poems"